Assemblea

Crida Premianenca és una organització política munipalista horitzontal. L’assemblea és l’espai on prenem les decisions importants. Tothom pot donar la seua opinió o decidir sobre un tema directament, sense jerarquies, d’igual a igual. Les assemblees sempre són obertes a tota la ciutadania.

Candidatures participatives per fer-nos nostra la política

Un fenomen clar de la dinàmica social dels darrers anys és l’exigència de la població d’una major capacitat per incidir en les institucions polítiques del seu municipi, de la seva comarca i del seu país. Ha quedat demostrat que de la política no es pot passar i que, com deia Joan Fuster, “tota política que no sigui feta per nosaltres serà feta contra nosaltres”.

Si esperem que el govern truqui a la porta per preguntar-nos quins són els problemes del poble i quines propostes tenim, anem arreglats. Cal que cadascun de nosaltres posi fil a l’agulla per poder marcar l’agenda de les nostres institucions i dels partits representats a l’Ajuntament. Òbviament, aquí apareix la necessitat de disposar de candidatures polítiques permeables a les idees i propostes de la gent. En cas contrari, com podrem tenir municipis governats des de baix, pel bé comú i no pas per interessos partidistes?

Des de sempre, una de les prioritats de Crida Premianenca ha estat fer possible aquesta permeabilitat amb la ciutadania i els moviments socials. El nostre model de participació interna està en constant construcció i millora: volem que tothom pugui aportar coneixement en aquella temàtica que li preocupa dins de les seves possibilitats i ganes d’implicació. I sempre tenint en compte el vessant presencial (trobades, assemblees, etc.), tot potenciant la participació telemàtica (xarxes socials, campanyes online, correu electrònic, etc.).

Perquè ens ho creiem i volem predicar amb l’exemple, plantegem la participació presencial amb Crida Premianenca en tres nivells:

  • Assemblees (sempre!) obertes: totes les nostres assemblees ordinàries són obertes. Ens organitzem en comissions que treballen dins de la institució (oposició al govern, mocions, ple, etc.) i al carrer (organització d’actes, campanyes de sensibilització, etc.).
  • Assemblees de carrer: des d’aquest mandat, realitzem periòdicament trobades a diversos punts de Premià de Mar per copsar les problemàtiques que té el municipi i que, malauradament, no són part de l’agenda del govern sociovergent. Totes aquelles persones que no puguin o no desitgin implicar-se a Crida, però que vulguin traslladar-nos les seves propostes, ho poden fer en aquest espai.
  • COP: Les COP (Cooperar, Organitzar i Proposar) són les jornades de treball que organitzem anualment per debatre en profunditat i oferir resposta a les necessitats que Premià de Mar té en matèries tan diverses com l’urbanisme, la cultura o els serveis socials. Són jornades que pretenen anar més enllà del dia a dia i que permeten consensuar el model de poble que Crida Premianenca desitja.

Actuem i participem, fem-nos nostra la política també dins de les institucions i marquem nosaltres el rumb de Premià de Mar!