Crida proposa mesures locals de coeducació per a promoure l’erradicació de tots els tipus de violències.

Davant la proximitat del 25N, Dia Internacional per l’Erradicació de la Violència vers les Dones, presentarem en el ple de novembre de l’Ajuntament propostes de mesures locals de coeducació per a promoure l’erradicació de tots els tipus de violències.

Esperem que aquesta proposta sigui acceptada per tots els grups municipals i suposin una primera base de treball per desenvolupar la coeducació al nostre municipi.

PROPOSTA DE MOCIÓ:

Atès que la coeducació ha de ser l’eix fonamental i vertebrador per a prevenir tots els tipus de violències: Violència masclista i LGBTI, Assetjament i ciberassetjament, Violència sexual vers infants o joves, Maltractament a la infància o adolescència, Violència per racisme, creences o culturals i pel desenvolupament d’unes relacions més respectuoses i alliberadores, que facin possible una societat més justa i equitativa.

Atès que la coeducació és el conjunt de continguts i estratègies d’intervenció educativa intencionada amb la finalitat de promoure un desenvolupament lliure de la limitació imposada pels estereotips i així produir canvis en el pensament, l’actitud i el comportament de les persones.

Atès que en els darrers anys s’han aprovat una sèrie de lleis en el marc europeu, estatals i català i plans i programes impulsats per la Generalitat, que promouen, de manera explícita, mesures per aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes i l’erradicació de qualsevol mena de violència en tots els àmbits de la societat i, en especial, en l’àmbit educatiu. Suposen un avanç legislatiu que concreta mesures per corregir disfuncions i per fer efectiu el principi d’igualtat i l’eliminació de tota mena de discriminació. Aquestes lleis determinen la transversalitat del principi d’igualtat entre les persones i estableixen l’educació per a aquesta igualtat com una de les finalitats del sistema educatiu i l’eliminació dels obstacles que la dificulten com un principi de qualitat.

Atès que la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, en els articles 2.1.m i 43.1.d estableix la coeducació com un dels principis rectors del sistema educatiu i ordenadors de la prestació del Servei d’Educació de Catalunya.

Atesa la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes a la secció segona del seu capítol IV estableix les garanties per a assegurar una formació educativa basada en la coeducació i s’estableix a l’article 21 que per fer efectius el principi de coeducació i foment de la igualtat efectiva entre homes i dones que es recull a la Llei d’Educació, s’ha d’incorporar la coeducació a tots els nivells i modalitats del sistema educatiu i l’ha d’introduir en la programació educativa i els currículums de tots els nivells, a l’efecte d’afavorir el desenvolupament de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, garantir una orientació acadèmica i professional lliure de biaixos sexistes i androcèntrics i evitar tota discriminació associada al sexe.

Atès el Pla Estratègic de polítiques d’igualtat de gènere de la Generalitat de Catalunya es desenvolupa en sis eixos d’acció. El primer d’aquests eixos és el de la Coeducació i promoció de valors i models igualitaris, atès que actualment la coeducació es considera un dels temes transversals fonamentals que cal incloure en qualsevol pla de polítiques d’igualtat de gènere, per la seva capacitat d’actuar de forma directa en l’arrel de la formació del sexisme a la nostra societat.
Atès que la coeducació és una estratègia educativa que, des de fa pocs anys, s’està desplegant, principalment, en l’àmbit educatiu formal a través de diferents programes impulsats pel Departament d’Educació o directament integrats en els projectes educatius de molts centres educatius. En són exemple, la inclusió dins el currículum de la perspectiva de gènere a través del Decret 175/2022, projectes de convivència dins els centres, el Pla d’escoles lliures de violències masclistes o el Programa de coeducació i perspectiva de gènere “Coeduca’t”.

Atès que els centres educatius són àmbits idonis per posar en marxa projectes de coeducació, però no són els únics des dels quals es pot treballar aquest tema. Cada vegada són més els municipis que es plantegen com esdevenir pobles o ciutats feministes.

Atès que diversos municipis estan desplegant estratègies o plans locals amb mirada coeducadora, alguns dirigits a l’àmbit educatiu formal (educació infantil de primer i segon cicle, primària i secundària obligatòria), però altres també en l’àmbit no formal, a través del seu teixit associatiu. En són exemples: Programa Cardedeu Educa, projecte d’intercooperació impulsat per l’ajuntament d’aquest municipi i dissenyat i executat per les entitats Coeducacció, l’Esberla i Fil a l’agulla, el Programa Municipal de Polítiques per a l’Equitat de Gènere 2023 amb estratègies en el camp de la coeducació de Barberà del Vallès, Coeduquem en la primera infància a Mataró o el pioner pacte municipal per la coeducació de Terrassa impulsat des de la comissió de coeducació de la Casa de la Dona i amb una diagnosi molt completa, a partir de les propostes dels centres educatius i entitats, des d’escoles bressol a universitats, tots els centres educatius, també d’arts i música, escoles d’adults; així com centres i entitats del sector no formal: esplais, lleure, esports i regidories. Un document, encara en construcció.

Per tot això, el grup municipal de Crida Premianenca proposa al Ple els següents acords:

Primer.- Que l’Ajuntament treballi en l’elaboració del Pla Local de Coeducació de Premià de Mar i convidi a centres educatius, teixit associatiu i professionals del sector a col·laborar en la seva construcció i disposar d’un primer esborrany abans de finalitzar el 2024.

Segon.- Que l’Ajuntament estudiï la creació de la taula de coeducació com un espai estable, dinamitzat, de trobada i deliberació i coordinació de tots els agents del municipi compromesos en impulsar estratègies de coeducació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.