Crida Premianenca proposa la creació urgent d’un Pla Local de Seguretat

Les darreres setmanes Premià de Mar ha viscut un augment de la percepció d’inseguretat arran de diversos fets delictius. Això s’ha traduït en una creixent preocupació entre la ciutadana amb ampli ressò a xarxes socials, que en ocasions han servit d’altaveu a les legítimes reivindicacions veïnals, però que en altres casos també s’han distorsionant els fets o conduit a discursos d’odi que no poden ser obviats.

Per això, la formació municipalista presenta al ple una moció que proposa iniciar l’elaboració d’un Pla Local de Seguretat per a Premià de Mar, atès que les polítiques de seguretat no poden ser exclusivament de caire reactiu, parcial o a curt termini, sinó que han de basar-se en un model ampli, que parteixi de la diagnosi de la realitat existent.

Tal com recull la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya la planificació és la manera adequada i eficient d’organitzar la resposta pública a les necessitats i els reptes de l’àmbit de la seguretat. Així, estableix la necessitat d’elaborar un pla general de seguretat de Catalunya que ha d’estar complementat per altres plans que poden ser sectorials i, molt especialment, pels plans locals de seguretat.

Aquests plans “han d’analitzar la situació de seguretat; han de definir els objectius generals i les prioritats, els mitjans i els recursos disponibles, inclosos els de seguretat privada, que, si escau, es poden utilitzar per assolir-los; han d’especificar les accions que s’han d’emprendre, amb el calendari d’aplicació, els mètodes de seguiment i avaluació adequats i el període de vigència” (art. 31.4). 

La proposta presentada també detalla la necessitat que es nomeni un responsable de coordinació tècnica encarregat de l’impuls i elaboració de l’esmenrar pla; que la Taula de Seguretat, acordada en Junta de Portaveus de 12 de juny de 2020, actuï com a comissió encarregada de desenvolupar i concretar les actuacions del pla i que la implicació d’actors externs (associacions, directors d’institut o d’escola, associacions de comerciants, veïns, culturals, etc.) en la diagnosi, definició d’objectius i avaluació del pla es materialitzi a través d’un procés de debat mitjançant l’actual sistema municipal de taules i consells (Consell Municipal de Serveis Socials, Taula de gènere, Consell de la Gent Gran, Consell Escolar, etc.). 

Aquesta mirada integral a la seguretat ciutadana a escala local s’ha de sustentar, segons Crida Premianenca, en tres eixos: prevenció i protecció social (treball comunitari, acció social, mediació, perspectiva de gènere, etc.) participació ciutadana permanent (en l’elaboració, implementació i revisió del pla) eficiència policial (coordinació entre cossos policials, dotació de recursos, formació i aposta per una policia de proximitat).

Un model de seguretat democràtic integral

L’actual conjuntura social i econòmica crea un nou escenari a la ciutat que requereix reforçar la planificació d’activitats preventives en matèria de seguretat, però sobretot reforçar les polítiques socials i econòmiques del Consistori per evitar l’exclusió social i d’altres situacions socials que puguin fer augmentar l’activitat delictiva: la marginació social, la desescolarització, l’atur, les drogodependències, les desigualtats socials etc.. 

Per això cal implementar polítiques actives i preventives sustentades en diversos eixos:

– Les polítiques transversals d’inclusió social i de prevenció per uns serveis públics de qualitat i reducció dels factors de risc.

– Una política d’habitatge social i acció integral en zones de risc.

– Mesures per combatre la desigualtat de gènere i les violències que pateixen les dones

– La mediació i el treball comunitari per a garantir la cohesió social i combatre tota forma de racisme i xenofòbia.

– Articular una estratègia preventiva que abordi l’educació i la formació.

Totes aquestes polítiques han de ser complementàries a qualsevol política de seguretat ciutadana. L’acció policial no és incompatible amb les accions preventives. Per assolir aquest objectiu, són imprescindibles uns cossos policials propers al territori i la ciutadania i amb prou formació per fer front amb professionalitat i eficiència les diferents situacions que en el desenvolupament de la seva tasca es poden succeir.

Cal apostar per un model basat en l’efectivitat. Un model integrat més eficaç que ajudi a sumar esforços, que afavoreixi la coordinació i la cooperació policial i que respongui a la demanda de la ciutadania de la seguretat com un servei públic de qualitat. Així, la policia local ha de formar part de la vida quotidiana de Premià de Mar, de tots els seus barris. Lluny de ser un element que es pugui percebre com a allunyat i merament repressiu i recaptatori, la policia local ha de tenir una relació activa i ser un element més en la resolució dels problemes de les persones, entitats socials, etc.

Per aquests motiu, Crida defensa un Sistema de Seguretat Pública basat en tres eixos principals:

Primer eix: La prevenció i la protecció social. Tota política de seguretat ha d’anar acompanyada de polítiques actives per erradicar la pobresa, l’atur, l’exclusió social, la violència masclista, la xenofòbia, etc. Des de l’administració local cal potenciar les polítiques d’integració i de protecció social. Entre aquestes mesures cal recollir-hi la mediació i el treball comunitari, amb experiències com les de xarxes antirumors.

Segon eix: La participació ciutadana. La participació ciutadana ha d’ésser un instrument fonamental a l’hora de dissenyar Plans Integrals d’Actuació i les accions preventives en matèria de seguretat. Les polítiques de seguretat s’han de situar al nivell més proper de la ciutadania. Des del municipi s’haurà d’articular la Taula de Seguretat com a punt de trobada entre els ciutadans i ciutadanes i l’administració per elaborar dispositius de seguretat pública. 

Tercer eix: Eficiència policial. Des de Crida Premianenca es considera imprescindible el replantejament de l’actual model policial per assolir una bona política de seguretat ciutadana. És de vital importància la coordinació entre els diferents cossos presents al municipi on es delimitin les diferents funcions i competències. Alhora potenciar la proximitat amb el ciutadà per realitzar una acció preventiva amb l’objectiu de prevenir i controlar la delinqüència de ‘baixa intensitat’. Aquest model policial, ha de ser el garant de la convivència ciutadana resolent, conciliadorament i en coordinació amb la resta de serveis municipals, els problemes que es poden generar als espais públics.

3 thoughts on “Crida Premianenca proposa la creació urgent d’un Pla Local de Seguretat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.