Representants de Crida

A Crida Premianenca participem en l’acció institucional amb la presència de les nostres quatre regidores electes al ple (on som el primer grup de l’oposició), a les comissions informatives i a l’empresa municipal. A més, tenim representants als diversos consells municipals.


Joan Ribet i Casademunt
És regidor i cap de llista de Crida Premianenca a l’Ajuntament. Forma part de la Junta General de l’empresa municipal Premià Serveis Municipals, SLU. 
[email protected]
610183969

Marina Altés i Magret
És regidora i portaveu del grup municipal de Crida Premianenca a l’Ajuntament. Assisteix a la Comissió Informativa d’Administració i Organització interna i a la Comissió Especial de Comptes. Forma part de la Junta General de l’empresa municipal Premià Serveis Municipals, SLU.


[email protected]

És regidor del grup municipal de Crida Premianenca a l’Ajuntament. Assisteix a la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat i a la Comissió Informativa de Participació. Forma part de la Junta General de l’empresa municipal Premià Serveis Municipals, SLU.
[email protected]


Brenda Bär Kwast
És regidora del grup municipal de Crida Premianenca a l’Ajuntament. Assisteix a la Comissió Informativa d’Acció Social i Atenció a les persones. Forma part de la Junta General de l’empresa municipal Premià Serveis Municipals, SLU.


[email protected]

Bernat Martistany
Representa Crida al Consell Municipal d’Esports.

David Gómez
Representa Crida al Consell Escolar Municipal.

Josefina Miret
Representa Crida al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional.

Juanjo Rico

Representa Crida al Consell Municipal de Cultura.

Martí Ramos
Representa Crida al Consell Municipal de Benestar Social i a la Taula de Serveis Socials.

Paquita Guirao
Representa Crida al Consell Municipal de Gent Gran.